Συμβουλευτική Επιχειρήσεων

✔️ Οικονομοτεχνικές μελέτες βιωσιμότητας

✔️ Προγράμματα επιδότησης (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακού Ν.4399/16)

✔️ Αξιολόγηση επενδυτικών έργων

✔️ Εκπόνηση σχεδίων στρατηγικής ανάπτυξης (Business & Marketing Plans)

✔️ Υποστήριξη νεοφυούς επιχειρηματικότητας (Startups)

✔️ Επιχορηγήσεις νέων επιχειρήσεων (ΟΑΕΔ)

✔️ Μελέτη και επιθεώρηση συστημάτων ποιότητας ISO

Φοροτεχνικές & Λογιστικές Υπηρεσίες

✔️ Λογιστική επιθεώρηση επιχειρήσεων

✔️  Ίδρυση και μηχανοργάνωση εταιρειών

✔️  Εσωτερικός έλεγχος παραγωγικότητας

✔️  Πραγματογνωμοσύνη και αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων

✔️  Αποτίμηση εξαγοράς επιχειρήσεων

✔️  Φοροτεχνικός έλεγχος φυσικών προσώπων (Φορολογικές Δηλώσεις, Ε9)

✔️ Διαχείριση μισθώσεων ακινήτων Airbnb

Εκπαίδευση & Απασχόληση

✔️ Εκπαίδευση προσωπικού

✔️ Συντονισμός προγραμμάτων  Erasmus+/Youth και European Solidarity Corps

✔️ Συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού και απασχόλησης

✔️ Σύνταξη Βιογραφικού Portfolio

✔️ Αιτήσεις προκηρύξεων ΑΣΕΠ

Συνεργάτες